Mời gửi đề xuất Yêu cầu thông tin (RFI) về Dự án Đầu tư, Xây dựng và Vận hành nhà máy Năng lượng điện mặt trời và Hệ thống lưu trữ năng lượng tại khu vực Sungai Teraban (202 ha) VÀ/HOẶC Đập Kargu (80 ha), Brunei Darussalam

Đại sứ quan Brunei tại Hà Nội gửi lời mời các bên quan tâm có đề nghị gửi đề xuất Yêu cầu thông tin (RFI) về Dự án Đầu tư, Xây dựng và Vận hành nhà máy Năng lượng điện mặt trời và Hệ thống lưu trữ năng lượng tại khu vực Sungai Teraban (202 ha) VÀ/HOẶC Đập Kargu (80 ha), Brunei Darussalam

Đại sứ quan Brunei tại Hà Nội gửi lời mời các bên quan tâm có đề nghị gửi đề xuất Yêu cầu thông tin (RFI) về Dự án Đầu tư, Xây dựng và Vận hành nhà máy Năng lượng điện mặt trời và Hệ thống lưu trữ năng lượng tại khu vực Sungai Teraban (202 ha) VÀ/HOẶC Đập Kargu (80 ha), Brunei .

RFI này dự kiến mở từ ngày 21 tháng 8 năm 2023 đến ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập energy.gov.bn

Bản scan thư mời