Thông tư số 14/2023/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2023 bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện

           Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2023 bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện (Thông tư 14).

          Thông tư 14 bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện.

          Thông tư 14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023./.

Chi tiết download Thông tư 14 tại đây.