Giới thiệu tổng quan về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo được thành lập theo Quyết định 2629/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực điện lực (bao gồm: nhiệt điện, điện hạt nhân, thuỷ điện, truyền tải điện, phân phối điện, điện nông thôn, điện năng lượng mới, năng lượng tái tạo); tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước. 

            Cơ cấu tổ chức Cục bao gồm các đơn vị: 

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch và Quy hoạch.

3. Phòng Nhiệt điện và Điện hạt nhân.

4. Phòng Thủy điện.

5. Phòng Năng lượng tái tạo.

6. Phòng Lưới điện và điện nông thôn.

7. Phòng Quản lý đầu tư BOT điện.

8. Trung tâm Kỹ thuật và Thông tin năng lượng.


  • 10/10/2018 09:52