Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35/2022/TT-BCT về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sau đây:

1. Quyết định số 1310/2003/QĐ-BTM ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính thị trường.

2. Quyết định số 2453/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường.

3. Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương.

4. Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

5. Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.

6. Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực.

7. Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.

8. Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2023.

Chi tiết xem tại đây.