Mời sơ tuyển thầu dự án nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Ywama (Myanma)

Bộ Điện lực và Năng lượng, Tổng công ty điện lực Myanma thông báo mời sơ tuyển thầu dự án nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Ywama

Ngày 22/6/2020, Đại sứ quán Myanma có Công hàm số 18-273/37-1 về việc Bộ Điện lực và Năng lượng, Tổng công ty điện lực Myanma thông báo mời sơ tuyển thầu dự án nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Ywama (Ywama New Combine Cycle Gas Turbine power plant)

Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm lien hệ Đại sứ quán Myanma để biết thông tin chi tiết